Octatonic (Diminished)

Octatonic scale หรือ Diminished scale คือบันไดเสียงที่มี 8 โน้ต โดยที่ลำดับขั้นคู่จะสลับกันระหว่างหนึ่งเสียงและครึ่งเสียง บันใดเสียงนี้บางครั้งพบใด้ในเพลง Jazz

เวอร์ชั่นนี้เริ่มต้นด้วยครึ่งเสียง

ส่วนเวอร์ชั่นนี้เริ่มต้นด้วยหนึ่งเสียง

สิ่งที่คล้ายๆกับ Whole tone scale ก็คือ บันไดเสียงแบบ Octatonic นี้ไม่บ่งชี้ชัดถึงระดับเสียงกลาง

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: Pelog ›