19 โทน

บันใดเสียงแบบโครมาติก (Chromatic Scale) นั้นสร้างขึ้นมาจากการแบ่งหนึ่งอ็อกเทฟ (Octave) ออกมาเป็น 12 ขั้นเท่าๆกัน แต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลใดๆ ที่มันจะถูกแบ่งในรูปแบบอื่นๆ บ้าง

นักดนตรีบางคนเคยทดลองแบ่งหนึ่งอ็อกเทฟออกมาเป็น 19 โน้ต และได้ประพันธ์เพลงโดยใช้บันไดเสียงแบบ 19 ขั้นมาแล้ว

ตัวโน้ตที่มีป้ายกำกับว่า 1 นั้นเป็นโน้ตเดียวกันกับโน้ตตัว C ในบันไดเสียงแบบโครมาติก และระหว่างทั้งสองตัวนั้นก็มีความห่างกันเท่ากับ 1 อ็อกเทฟพอดี ส่วนโน้ตตัวอื่นๆ นั้นมีระดับเสียงเทียบได้ว่าอยู่ในช่องว่างระหว่างตัวโน้ตต่างๆ ในบันใดเสียงแบบโครมาติก

เพิ่มเติม...

บันใดเสียงนั้นเป็นเรื่องสมมุติทางดนตรี มันเป็นเพียงกลุ่มโน้ตที่มีการเรียงลำดับเอา ไว้ที่สามารถนำไปใช้เสมือนจานผสมสีของนักดนตรี ตัวอย่างของบันใดเสียงต่างๆ ที่ให้มาในบทเรียนเหล่านี้นี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆจากจำนวนบันใดเสียงมหาศาลที่เป็นไปได้

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: Diatonic triads ›