โหมด (Modes)

บันไดเสียงแบบ C major นั้นก็คือคีย์ขาวทั้งหมดบนคีย์บอร์ด โดยเริ่มนับที่โน้ตตัว C

แต่คุณสามารถใช้โน้ตชุดเดียวกันเพื่อสร้างได้อีก 7 บันไดเสียง (เรียกว่า โหมด) เพียงแค่เริ่มที่โน้ตที่ต่างออกไป

ยกตัวอย่างเช่น นี่คือบันไดเสียงแบบ C major

แต่การเริ่มนับที่โน้ตตัว D ทำให้เราได้ Dorian Mode มาแทน

นี่คือโหมดทั้งเจ็ดที่ใช้ชุดตัวโน้ตเดียวกับบันไดเสียงแบบ C major ทุกอย่าง

C Ionian (major) — CDEFGABC
(ขั้นคู่: หนึ่ง- หนึ่ง-ครึ่ง- หนึ่ง-หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง)

D Dorian — DEFGABCD
(ขั้นคู่: หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง)

E Phrygian — EFGABCDE
(ขั้นคู่: ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง - หนึ่ง)

F Lydian — FGABCDEF
(ขั้นคู่: หนึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง)

G Mixolydian — GABCDEFG
(ขั้นคู่: หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง - ครึ่ง- หนึ่ง)

A Aeolian (minor) — ABCDEFGA
(ขั้นคู่: หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง)

B Locrian — BCDEFGAB
(ขั้นคู่: ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- ครึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง- หนึ่ง)

ระดับเสียงต่างๆ และขั้นคู่ต่างๆ นั้นเหมือนกันเสมอ แต่ว่าจุดเริมต้นที่ต่างกันทำให้แต่ละโหมดมีฟิลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คุณสามารถมองได้ว่า โหมด ก็คือการเลื่อนโน้ตตัวเริ่มต้นของบันไดเสียง

ลองเล่นโหมดต่างๆ กันในคีย์ต่างๆกันดูสิ

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: บันไดเสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic Scale) ›