Các Mode

Thang âm C trưởng bao gồm các phím trắng trên đàn piano, bắt đầu từ nốt C.

Và bạn cũng có thể dùng chung các phím trắng ấy để tạo nên 7 thang âm khác (được gọi là các mode), bằng cách bắt đầu từ những nốt khác trừ C.

Hãy nhìn lại thang âm C trưởng lần nữa:

nhưng bắt đầu từ D thay vì dùng C sẽ cho bạn mode Dorian.

Đây là bảy modes khác mà bắt đầu từ thang âm C trưởng:

C Ionian (trưởng) — CDEFGABC
(công thức: Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung)

D Dorian — DEFGABCD
(công thức: Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung)

E Phrygian — EFGABCDE
(công thức: Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung)

F Lydian — FGABCDEF
(công thức: Một Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung)

G Mixolydian — GABCDEFG
(công thức: Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung)

A Aeolian (thứ) — ABCDEFGA
(công thức: Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung)

B Locrian — BCDEFGAB
(công thức: Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Nửa Cung - Một Cung - Một Cung - Một Cung)

Cao độ và khoảng cách các nốt có thứ tự luôn giống nhau, nhưng khi bắt đầu từ một nốt ở vị trí khác, thì chúng cho ta một tính chất (cảm xúc) âm nhạc khác nhau. Bạn có thể xem các mode như là các "thế đảo" của nhau.

Bây giờ chúng ta hãy trải nghiệm từng vị trí của các nốt và từng mode khác nhau:

‹ Lùi Tới: Thang âm Pentatonic (thang âm Ngũ Cung) ›